Vedtægter Voldby beboerforening

Vedtægter for Voldby Beboerforening

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Voldby Beboerforening. Hjemsted er Voldby i Hammel Kommune Foreningens adresse er formandens.

§2 Formål

Foreningen formål er, gennem upolitisk arbejde, at fremme interessen for fælles aktiviteter i Voldby, samt at drive Voldby Forsamlingshus, Voldby Friluftsbad og øvrige beboerforenings aktiviteter.

§3 Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og bosiddende i, eller med tilknytning til, Voldby Sogn. Medlemskabet gælder alle voksne i husstanden.

§4 Udtræden

Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld og kan ved udtræden ikke gøre krav på foreningens aktiver.

§5 Regnskab

Foreningens regnskabs år er kalenderåret.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved husstandsomdeling eller ved bekendtgørelse i det i foreningens område mest udbredte distriktsblad. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg. a. formand, hvert år b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ( halvdelen hver andet år ). c. 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ( 1 hvert år). d. 2 revisor for 2 år ( 1 hver år ). e. 1 revisor suppleant for 2 år ( på ulige år ).

Valg og anden afstemning afgøres ved almindelig stemme flerhed. Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Skriftlig afstemning skal ske, hvis blot et medlem ønsker det.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt formanden, et bestyrelsesflertal eller mindst 30 medlemmer ønsker det. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af de punkter der ønskes behandlet. Bestyrelsen foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med mindst 7 dages varsel til afholdelse senest 14 dage efter begæringen fremsættes, med den ønskede dagsorden

 

§8 Bestyrelsen

Efter hver generalforsamling konstituere bestyrelsen sig med udvalg, udvalgsformænd og kasserer, sidst nævnte kan konstitueres uden for bestyrelsen midte. Formand, udvalgsformænd og kasserer udgør foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen holder møder så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst hver anden måned. Formanden leder foreningens daglige arbejde og tegner foreningen i alle sammenhænge, dog jf. §9. Fratræder formanden i utide, konstituerer bestyrelsen ud fra dens midte, en ny formand perioden ud. Forretningsudvalget træder sammen ved væsentlige spørgsmål mellem bestyrelsesmøderne – beslutninger fra sine møder skal altid forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde. Udvalgsformændene afrapporterer fra deres driftsområde på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren har pligt til at føre foreningens regnskab i henhold til gældende love og regler, på en sådan måde, at regnskabet på en overskuelig måde hele tiden viser foreningens samlede regnskab og således, at det er muligt at adskille driftsområdernes økonomi. Kassereren skal forelægge bestyrelsen en regnskabsoversigt mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsen kan efter udvalgenes anmodning ansætte hjælp.

§9.1 Tegningsret

Ved køb eller salg af faste værdier ( bygninger, jord og større installationer ), tegnes foreningen af forretningsudvalget. Køb eller salg af bygninger, samt låntagning over kr. 50.000,00, kan kun ske efter forudgående generalforsamlings beslutning, med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§9.2

Undtaget fra §9.1 er midlertidig formålsbetinget låntagning i forbindelse med bevillinger, der udbetales efter bevillingsformålets udførsel

§10 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer vedtager det. Sidst nævnte generalforsamling tager beslutning om anbringelse af foreningens overskydende midler – kun 2 muligheder kan komme i forslag. 1. Midlerne kan hensættes under bankopsyn til opstart af en ny forening, efter nærmere vedtægter.  2. Midlerne kan overgå til andre foreninger, hvis mål og virke er i overensstemmelse med denne forening.

Andre muligheder m.h.t. deling kan ikke komme på tale.

§11 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter træder i kraft, straks ved deres endelige vedtagelse.

Således vedtaget 4/3 2005

Vedtægten ændret ( ny § 9.2 ) 3. april 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *